Department of Primary Industries and Mines   
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่   
Home Login

ทะเบียนผู้ประกันตน
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม มาตรา 84 (พนักงานราชการ)
สถานประกอบการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เลขที่บัญชี 10-9000835-0
หน่วยงาน: ปีงบประมาณ:  
เลขประจำตัวประชาชน:   ชื่อ-นามสกุล:
ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม...http://www.sso.go.th
ที่เลขประจำตัว
ประชาชน
ชื่อ-นามสกุลวัน เดือน ปีเกิด ตำแหน่งระยะเวลาจ้าง วันสิ้นสุด
การจ้าง
หน่วยงาน หมายเหตุ
813479900072279นางสาวนิษฐ์ฌากร ชวเมธี 16ก.พ.26เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล1ส.ค.50-30ก.ย.5130ก.ย.51สอพ.  
821719900051710นางสาวศิรินันท์ รอดวรรณโณ16ต.ค.28พนักงานวิทยาศาสตร์1ก.พ.51-30ก.ย.5130ก.ย.51สอพ.  
831719900051710น.ส.ศิรินันทร์ รอดวรรณโณ16ต.ค.28พนักงานวิทยาศาสตร์1ต.ค.53-30ก.ย.5530ก.ย.55สอพ.  
843479900072279น.ส.สิริกร ชวเมธี 16ก.พ.26เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล1ต.ค.53-30ก.ย.5530ก.ย.55สอพ. (เดิม "ณิษฐ์ฌากร")
853130200013380น.ส.อมรรัตน์ ปานสมัย12ม.ค.25เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล1ต.ค.53-30ก.ย.5530ก.ย.55สอพ.  
863130200013380น.ส.อมรรัตน์ ปานสมัย12ม.ค.25เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล3เม.ย.49-30ก.ย.5130ก.ย.51สอพ.  
Goto..1 2 3 4 [5] 


ดูแลโดย : Webmaster