Department of Primary Industries and Mines   
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่   
Home Login

ทะเบียนผู้ประกันตน
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม มาตรา 84 (พนักงานราชการ)
สถานประกอบการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เลขที่บัญชี 10-9000835-0
หน่วยงาน: ปีงบประมาณ:  
เลขประจำตัวประชาชน:   ชื่อ-นามสกุล:
ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม...http://www.sso.go.th
ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งระยะเวลาจ้าง วันสิ้นสุด
การจ้าง
หน่วยงาน หมายเหตุ
น.ส.วชีราภรณ์ เรือนเมาเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี1ต.ค.63-30ก.ย.6530ก.ย.65สรข.5  
น.ส.สายพิน ภาคสารจพ.ธุรการ1ต.ค.53-30ก.ย.5530ก.ย.55สรข.5  
น.ส.สายพิน ภาคสารจพ.ธุรการ1ก.ค.52-30ก.ย.5330ก.ย.53สรข.5  
น.ส.สุพัตรา แย้มศรีนักธรณีวิทยา1ต.ค.63-30ก.ย.6530ก.ย.65สรข.5 บรรจุข้าราชการ 8 ก.พ. 64
น.ส.เสาวนีย์ พัดทองนักวิชาการสิ่งแวดล้อม1ต.ค.63-30ก.ย.6530ก.ย.65สรข.5  
นายณัฐพล ลิ้มอาภรณ์นักวิชาการสิ่งแวดล้อม1ต.ค.63-30ก.ย.6530ก.ย.65สรข.6  
น.ส.นุชนาฏ ซอสันเทียะจพ.ธุรการ1ต.ค.53-30ก.ย.5530ก.ย.55สรข.6  
น.ส.นุชนาฏ ซอสันเทียะจพ.ธุรการ1ก.ค.52-30ก.ย.5330ก.ย.53สรข.6  
น.ส.นุชนาฏ ซอสันเทียะนักจัดการงานทั่วไป1ต.ค.63-30ก.ย.6530ก.ย.65สรข.6  
น.ส.พรรณธิพา สนธิสวนเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี1ต.ค.53-30ก.ย.5530ก.ย.55สรข.6  
น.ส.พรรณธิพา สนธิสวนเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี1ก.ค.52-30ก.ย.5330ก.ย.53สรข.6  
นายวรกานต์ ศรีธัญรัตน์นักธรณีวิทยา1ต.ค.63-30ก.ย.6530ก.ย.65สรข.6 บรรจุข้าราชการ 8 ก.พ. 64
น.ส.วิจิตรา ฉัตรแก้วนักวิชาการสิ่งแวดล้อม1ต.ค.63-30ก.ย.6530ก.ย.65สรข.6  
น.ส.วิภาวี แก้วกำไรจพ.ธุรการ1ต.ค.63-30ก.ย.6530ก.ย.65สรข.6  
น.ส.ศรินทิพย์ บรรทรนักธรณีวิทยา1ก.ค.52-30ก.ย.5330ก.ย.53สรข.6  
น.ส.ศิริพัฒน์ บรรทร นักธรณีวิทยา1ต.ค.53-30ก.ย.5530ก.ย.55สรข.6 (เดิม "ศรินทิพย์")
น.ส.จิดาภา ทองอุดมเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี1ก.ค.52-30ก.ย.5330ก.ย.53สรข.7  
น.ส.จิดาภา ทองอุดมเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี1ต.ค.53-30ก.ย.5530ก.ย.55สรข.7  
นางนาตยา รัตนดิลก ณ ภูเก็ตเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี1ต.ค.63-30ก.ย.6530ก.ย.65สรข.7  
นายรวินันท์ สุวรรณสถิตย์นักวิชาการสิ่งแวดล้อม1ต.ค.63-30ก.ย.6530ก.ย.65สรข.7  
Goto..1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 


ดูแลโดย : Webmaster