Department of Primary Industries and Mines   
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่   
Home Login

ทะเบียนผู้ประกันตน
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม มาตรา 84 (พนักงานราชการ)
สถานประกอบการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เลขที่บัญชี 10-9000835-0
หน่วยงาน: ปีงบประมาณ:  
เลขประจำตัวประชาชน:   ชื่อ-นามสกุล:
ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม...http://www.sso.go.th
ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งระยะเวลาจ้าง วันสิ้นสุด
การจ้าง
หน่วยงาน หมายเหตุ
น.ส.ไปรผดา สันทัดการนักธรณีวิทยา1ต.ค.63-30ก.ย.6530ก.ย.65กบว. ลาออก 15 ต.ค. 64
นางผกากรอง กาญจนะโยธินเจ้าหน้าที่ธุรการ1ต.ค.63-30ก.ย.6530ก.ย.65กบว.  
นางสาวสุดารัตน์ ปิยพงศ์พันธ์นักธรณีวิทยา1ธ.ค.64-30ก.ย.6530ก.ย.65กบว.  
น.ส.กมลวรรณ กิ่งปรุนักวิชาการสิ่งแวดล้อม1ก.พ.65-30ก.ย.6530ก.ย.65กบส.  
ว่าที่ ร.ต. หญิงจินตนา แถวนาชุมนักวิชาการสิ่งแวดล้อม1ต.ค.63-30ก.ย.6430ก.ย.64กบส.  
น.ส.จีรนันท์ ขันอินทร์จพ.ธุรการ1ต.ค.64-30ก.ย.6530ก.ย.65กบส.  
น.ส.เจนจิรา เอกดำรงค์นักวิชาการสิ่งแวดล้อม1ต.ค.63-30ก.ย.6530ก.ย.65กบส.  
นายชลธี ศรีภูมีนักวิชาการอุตสาหกรรม1ต.ค.63-30ก.ย.6530ก.ย.65กบส.  
นางประภาพร ศรีสวัสดิ์กุลนักวิชาการอุตสาหกรรม1ต.ค.63-30ก.ย.6530ก.ย.65กบส.  
น.ส.ปิยะพร คงรอดนักวิชาการสิ่งแวดล้อม4ม.ค.64-30ก.ย.6430ก.ย.64กบส.  
น.ส.ปิยะพร คงรอดนักวิชาการสิ่งแวดล้อม1ต.ค.64-30ก.ย.6530ก.ย.65กบส.  
นายพัทธพล อินทร์จันทร์นักวิชาการสิ่งแวดล้อม1ต.ค.64-30ก.ย.6530ก.ย.65กบส.  
น.ส.ภัชรา วิสิเขตการนักวิชาการสิ่งแวดล้อม1ต.ค.64-30ก.ย.6530ก.ย.65กบส.  
น.ส.มินตรา คำนึงครวญนักวิชาการสิ่งแวดล้อม1ธ.ค.63-30ก.ย.6430ก.ย.64กบส.  
น.ส.รัตนา ประสมทรัพย์นักวิชาการสิ่งแวดล้อม1ต.ค.63-30ก.ย.6430ก.ย.64กบส.  
น.ส.วิกานดา เดิมทำรัมย์นักวิชาการอุตสาหกรรม1ต.ค.63-30ก.ย.6530ก.ย.65กบส.  
นางศิรินทร์ ภูดีนักวิชาการสิ่งแวดล้อม1ต.ค.63-30ก.ย.6530ก.ย.65กบส. เปลี่ยนนามสกุลกลับมาเป็น แก้วบุญสม 10/09/2564
น.ส.สิรีธร คณะเชิดชูนักวิชาการสิ่งแวดล้อม4ม.ค.65-30ก.ย.6530ก.ย.65กบส.  
น.ส.สุชาดา ชื่นดีนักวิชาการสิ่งแวดล้อม16พ.ย.63-30ก.ย.6430ก.ย.64กบส.  
น.ส.สุชาดา ชื่นดีนักวิชาการสิ่งแวดล้อม1ต.ค.64-30ก.ย.6530ก.ย.65กบส.  
Goto..1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 


ดูแลโดย : Webmaster