Department of Primary Industries and Mines   
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่   
Home Login

ทะเบียนผู้ประกันตน
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม มาตรา 84 (พนักงานราชการ)
สถานประกอบการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เลขที่บัญชี 10-9000835-0
หน่วยงาน: ปีงบประมาณ:  
เลขประจำตัวประชาชน:   ชื่อ-นามสกุล:
ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม...http://www.sso.go.th
ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งระยะเวลาจ้าง วันสิ้นสุด
การจ้าง
หน่วยงาน หมายเหตุ
นายวชิรวัฒน์ ไชยเมืองชื่นนายช่างรังวัด1ต.ค.63-30ก.ย.6530ก.ย.65กวบ.  
น.ส.ศิริรัช แพ่งสภาจพ.ธุรการ1ต.ค.63-30ก.ย.6530ก.ย.65กวบ.  
น.ส.ศิวพร จิตต์มั่นนักวิชาการสารสนเทศ1ต.ค.63-30ก.ย.6530ก.ย.65กวบ.  
น.ส.สิริกร ชวเมธีนักจัดการงานทั่วไป1ต.ค.63-30ก.ย.6530ก.ย.65กวบ.  
น.ส.เสนาะ สมีเพ็ชรเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี1ต.ค.63-30ก.ย.6530ก.ย.65กวบ.  
นายอนุพงศ์ แก้วทองนายช่างรังวัด1ต.ค.63-30ก.ย.6530ก.ย.65กวบ.  
นายธนาคาร ละครแก้วนักวิชาการคอมพิวเตอร์1ต.ค.63-30ก.ย.6530ก.ย.65ศสท.  
น.ส.รัติกา ช่วยทุกข์จพ.ธุรการ1ต.ค.63-30ก.ย.6530ก.ย.65ศสท.  
น.ส.วราภรณ์ มาลัยจพ.ธุรการ1ต.ค.63-30ก.ย.6530ก.ย.65ศสท.  
น.ส.วันทิตา ไตรจิตต์เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล1ต.ค.63-30ก.ย.6530ก.ย.65ศสท.  
นายศุภจักร บุตรีนักวิชาการคอมพิวเตอร์1ต.ค.63-30ก.ย.6530ก.ย.65ศสท.  
นายสารชัย ตั้งเสถียรนักวิชาการคอมพิวเตอร์1ต.ค.63-30ก.ย.6530ก.ย.65ศสท.  
นายเดช เอี่ยมยิ้มผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแร่1ต.ค.63-30ก.ย.6530ก.ย.65สก.  
น.ส.ธันย์ชนก บัณฑิตวิมลจพ.ธุรการ1ต.ค.63-30ก.ย.6530ก.ย.65สก.  
นายสุภัทรพงษ์ กรรณเลขาผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยา7มิ.ย.53-30ก.ย.5431พ.ค.54สก. ใช้สิทธิบำนาญ
นายนพพล อิศรีนักธรณีวิทยา19ก.ค.53-30ก.ย.5530ก.ย.55สกอ.  
นายประวิทย์ ตรีรัตน์จพ.ธุรการ19ก.ค.53-30ก.ย.5530ก.ย.55สกอ.  
นายปริวรรธ คมวัชระนักธรณีวิทยา19ก.ค.53-30ก.ย.5530ก.ย.55สกอ.  
นายศุภกิจ โจมเมืองเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์1ก.พ.51-30ก.ย.5330ก.ย.53สกอ.  
น.ส.วิชชุดา อนันต์เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์1ก.พ.51-30ก.ย.539มิ.ย.53สกจ.  
Goto..1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 


ดูแลโดย : Webmaster