Department of Primary Industries and Mines   
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่   
Home Login

ข้อมูลสถิติแร่  การผลิตแร่  การใช้แร่  การนำเข้าแร่  การส่งออกแร่  รายงานแผนภูมิ  ข้อมูลอื่นๆ 

การแสดงแผนภูมิ 5 ปีของผลผลิต การใช้ การนำเข้าและการส่งออกแร่..ถึงปี :
การผลิตแร่ปริมาณมูลค่า
การใช้แร่ในประเทศปริมาณมูลค่า
การนำเข้าปริมาณมูลค่า
การส่งออกปริมาณมูลค่า
 
ข้อมูลโดย : กลุ่มสถิติและพัฒนาข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร.0-2202-3666-8

ดูแลโดย : Webmaster