Department of Primary Industries and Mines   
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่   
Home Login

>>>กลับหน้าแรกของระบบฯ<<<
รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาราคาแร่และกำหนดพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่
ที่ เรียน ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ตำแหน่งคณะฯ ส่งบันทึก
01 อพร. นายสมเกียรติ ภู่ธงชัยฤทธิ์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ประธานคณะกรรมการ
02 รพร.ปณิธาน จินดาภู นายปณิธาน จินดาภู รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รองประธานคณะกรรมการ
03 ผอ.สรส. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักเหมืองแร่และสัมปทาน กรรมการ
04 ผอ.สอพ. นายสุระ เพชรพิรุณ ผู้อำนวยการสำนักอุตสาหกรรมพื้นฐาน กรรมการ
05 ผอ.สกม. นางสาวสิริรัตน์ สิริคันธานนท์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย กรรมการ
06 ผอ.สกจ. นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักกำกับการประกอบการและจัดเก็บรายได้ กรรมการ
07 ผอ.สศก. นายวิษณุ ทั่บเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจและความร่วมมือระหว่างประเทศ กรรมการ
08 ผชพ. นายไชยา เจริญวงศ์ วิศวกรเหมืองแร่เชี่ยวชาญ กรรมการ
09 ผอ.สกอ. นายสัจจาวุธ นาคนิยม ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาต กรรมการ
10 หัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจ สศก. นางสาวกฤษณา แก้วสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจ สศก. กรรมการ
11 หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมวิสาหกิจแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน นายปณิธาน เจริญเกตุ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมวิสาหกิจแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน กรรมการและเลขานุการ


ดูแลโดย : Webmaster