Department of Primary Industries and Mines   
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่   
Home Login

ระบบสารสนเทศการคำนวณราคาแร่รายเดือนเพื่อจัดเก็บค่าภาคหลวง
1เอกสารที่เกี่ยวข้อง
2ข้อมูลใบขนสินค้าของกรมศุลกากรของแร่ที่คำนวณในระบบนี้
3อัตราแลกเปลี่ยนรายเดือนเฉลี่ย US$
4คณะกรรมการพิจารณาราคาแร่ฯ


ดูแลโดย : Webmaster