Department of Primary Industries and Mines   
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่   
Home Login

>>>กลับหน้าแรกของระบบฯ<<<
ระบบสารสนเทศการคำนวณราคาแร่รายเดือนเพื่อจัดเก็บค่าภาคหลวง
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1คำสั่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ที่ 180/2549 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาราคาแร่และกำหนดพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่
2กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ. ๒๕๕๐
3รายงานการประชุม คณะกรรมการพิจารณาราคาแร่และกำหนดพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ ครั้งที่ 1/2549
4กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2514) ออกตามความในพระราชบัญญัติพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ. 2509
5คำสั่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ที่ 205/2549 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาราคาแร่และกำหนดพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่เพิ่มเติม


ดูแลโดย : Webmaster