Department of Primary Industries and Mines   
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่   
Home สถานีตรวจวัดสิ่งแวดล้อม ประเภทการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม Login

ประเภทการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่
รหัสสถานีชื่อประเภทการตรวจวัด
001 การตรวจวัดฝุ่นละอองทั้งหมด(TSP)
002 การตรวจวัดความเร็วลม
003 การตรวจวัดทิศทางลม
004 การตรวจวัดปริมาณน้ำฝน
ข้อมูลโดย : กลุ่มที่ปรึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารสิ่งแวดล้อม โทร.0-2202-3695

ดูแลโดย : Webmaster