Department of Primary Industries and Mines   
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่   
Home หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป ราคาประจำวัน สรุปประกาศและพิกัด การเปลี่ยนแปลงราคา ราคาแร่ ณ วันนั้นๆ ราคาเคลื่อนไหว Login

รายการเลือก
หน้าแรก     หน้านี้ ซึ่งเป็นหน้าแรกของการประกาศราคาแร่  
ข้อมูลทั่วไป     เป็นข้อมูลพื้นฐานทั่วไปที่ควรรู้ของการประกาศราคาแร่  
ราคาประจำวัน    ประกาศราคาแร่ที่มีการเปลี่ยนแปลงประจำวัน 
สรุปประกาศและพิกัด    สรุปประกาศราคาแร่และพิกัดที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน 
การเปลี่ยนแปลงราคา    การเรียกดูสถิติการเปลี่ยนแปลงราคาประกาศของแร่ชนิดหนึ่งๆ 
ราคาแร่ ณ วันนั้นๆ     การเรียกดูราคาแร่ชนิดหนึ่งๆที่มีผลบังคับใช้ ณ วันนั้นๆ 
ราคาเคลื่อนไหว    ราคาเคลื่อนไหวรายเดือน-รายปี-ราย 5ปี 
ข้อมูลโดย : กลุ่มส่งเสริมวิสาหกิจเหมืองแร่ สำนักบริหารยุทธศาสตร์ โทร.0-2202-3661

ดูแลโดย : Webmaster