Department of Primary Industries and Mines   
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่   
Home หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป ราคาประจำวัน สรุปประกาศและพิกัด การเปลี่ยนแปลงราคา ราคาแร่ ณ วันนั้นๆ ราคาเคลื่อนไหว Login

ประกาศราคาแร่ ณ วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562
ที่ ชื่อแร่ วันที่
ประกาศ
ราคา
ประกาศ

(บาท/หน่วย)
หน่วย บังคับใช้
วันที่ เวลา
อยู่ระหว่างการ update ข้อมูล(ประมาณ 11.45 น.)
วันที่ เดือนพ.ศ.
ข้อมูลโดย : กลุ่มส่งเสริมวิสาหกิจเหมืองแร่ สำนักบริหารยุทธศาสตร์ โทร.0-2202-3661

ดูแลโดย : Webmaster