Department of Primary Industries and Mines   
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่   
Home หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป ราคาประจำวัน สรุปประกาศและพิกัด การเปลี่ยนแปลงราคา ราคาแร่ ณ วันนั้นๆ ราคาเคลื่อนไหว Login

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการประกาศราคาแร่
1. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นหน่วยราชการที่รับผิดชอบในการกำหนดราคาแร่ที่มีการผลิตภายในประเทศ
และประกาศให้ทราบโดยทั่วไป เพื่อเป็นเกณฑ์ใช้ในการเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ตามพระราชบัญญัติ
พิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ.๒๕๐๙ และอาจไม่ตรงกับราคาแร่ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาใน
การซื้อ-ขายที่เป็นจริงในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. ในการอ้างอิงราคาแร่ที่มีการซื้อ-ขายนั้น กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จะใช้ข้อมูลการซื้อ-ขาย ตามชนิดและ
สภาพของแร่นั้นจากตลาดในประเทศ เช่น ราคาซื้อ-ขายในกรุงเทพฯครั้งหลังสุด ราคาซื้อ-ขายภาย
ในประเทศของผู้ใช้แร่ และตลาดต่างประเทศ เช่น ตลาดกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ตลาดประเทศ
มาเลเซีย ตลาดนครนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ จะมีการหักค่าขนส่ง ค่าประกันภัย และอื่นๆ
ตามหลักเกณฑ์ที่กรมทรัพยากรธรณีกำหนด เพื่อเป็นประกาศราคาแร่ที่ตลาดกรุงเทพฯ
3. ราคาแร่ที่ประกาศจะเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่ ราคาซื้อ-ขายในตลาดต่างๆเปลี่ยนแปลงและมีค่าเพิ่มขึ้น
หรือลดลง เป็นไปตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่
พ.ศ.๒๕๐๙ ตัวอย่างเช่น
  • แร่ดีบุก เมื่อราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากราคาที่ได้ประกาศครั้งหลังสุดเกินห้าสิบบาทต่อหนึ่ง
    หาบหลวง(หกสิบกิโลกรัม) ให้ประกาศใหม่
  • แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์ เมื่อราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากราคาที่ได้ประกาศครั้งหลังสุดเกิน
    ยี่สิบห้าบาทต่อหนึ่งหาบหลวง(หกสิบกิโลกรัม) ให้ประกาศใหม่
  • แร่ทองคำ เมื่อราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากราคาที่ได้ประกาศครั้งหลังสุดเกินหนึ่งบาทต่อหนึ่ง
    กรัมของทองคำบริสุทธิ์ ให้ประกาศใหม่
4. ค่าภาคหลวงแร่ที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรียกเก็บเพื่อเป็นรายได้แผ่นดินนั้นจะเรียกเก็บในอัตราร้อยละ
ของราคาแร่ที่กรมทรัพยากรธรณีประกาศ ตามพิกัดอัตราค่าภาคหลวงของแร่นั้นๆ ตัวอย่างเช่น
5. รายละเอียดทั้งหมดค้นหาได้จากพระราชบัญญัติพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ.๒๕๐๙ และ
กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ.๒๕๐๙ หรือ
ติดต่อสอบถามที่ สำนักเหมืองแร่และสัมปทาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
โทร.(02)202-3665
ข้อมูลโดย : กลุ่มส่งเสริมวิสาหกิจเหมืองแร่ สำนักบริหารยุทธศาสตร์ โทร.0-2202-3661

ดูแลโดย : Webmaster