Department of Primary Industries and Mines   
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่   
Home Login

ระบบการรับสมัครงาน Online
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
ที่ ประกาศรับสมัครประเภท
บุคลากร
ตำแหน่ง วันรับสมัครประกาศ
ผู้มีสิทธิ์สอบ
จำนวนผู้สมัคร
(ชำระเงินแล้ว)
สมัครออนไลน์ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน
และพิมพ์ใบสมัคร
เริ่มสิ้นสุด
117 กุมภาพันธ์ 2559 ข้าราชการวิศกรเหมืองแร่ปฏิบัติการ25ก.พ.5916มี.ค.5922มี.ค.5937ประกาศผลการสอบ
217 กุมภาพันธ์ 2559 ข้าราชการนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายช่างโลหะปฏิบัติงาน
เศรษฐกรปฏิบัติการ
25ก.พ.5916มี.ค.59ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ428
21
17
ประกาศผลการสอบ
หากมีข้อสงสัย โปรดสอบถามได้ที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล โทร.0 2202 3568-9 ในวันและเวลาราชการ
การรับรองคุณวุฒิของผู้ที่ส่วนราชการประสงค์จะบรรจุเข้ารับราชการ ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑...คลิ๊กที่นี่
ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร
     1. เข้าสู่เว็บไซต์ http://www.dpim.go.th/ จากนั้นคลิกเลือกเมนู "สมัครงาน" อ่านขั้นตอนการสมัคร จากนั้นเลือกดูประกาศรับสมัคร
         แล้วอ่านประกาศให้เข้าใจครบถ้วน แล้วจึง คลิกที่ปุ่ม >>ใบสมัคร Online<< ของตำแหน่งที่ต้องการ เพื่อเข้าสูการกรอกใบสมัคร
     2. กรอกข้อมูลลงใน "แบบกรอกใบสมัคร Online" ให้ครบถ้วนและถูกต้อง เมื่อกรอกครบถ้วนแล้วกดปุ่ม [>>ส่งใบสมัคร<<]
     3. จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลที่ท่านได้กรอกไว้ใน "แบบกรอกใบสมัคร Online" กรุณาตรวจทานข้อมูลของท่านว่าครบถ้วนและถูกต้อง
         * กรณีที่ข้อมูลของท่านถูกต้องและครบถ้วน ให้ทำเครืองหมายการยอมรับ แล้วกดปุ่ม [>>ยืนยันการสมัคร<<]
         * กรณีที่ข้อมูลยังไม่ถูกต้องครบถ้วน ต้องกลับไปแก้ไข ให้กดปุ่ม [>>แก้ไขใบสมัคร<<] จากนั้นระบบจะแสดง "แบบกรอกใบสมัคร Online"
            เพื่อให้ท่านแก้ไขข้อมูลอีกครั้ง
     4. หลังจากกดปุ่ม [>>ยืนยันการสมัคร<<] แล้วระบบจะเข้าสู่หน้า "ผลการตรวจสอบข้อมูลการสมัคร" ซึ่งจะแสดง ผลการสมัครและการชำระเงิน
         * กดปุ่ม [>>ใบแจ้งชำระเงิน<<] เพื่อสั่งพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร
     5. ผู้สมัครที่กรอกใบสมัคร และ [>>ยืนยันการสมัคร<<] ไปแล้ว แต่ไม่ได้พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินในครั้งแรก ท่านสามารถพิมพ์ ได้ในภายหลัง
         โดยเข้ามาที่เว็บเพจ จากนั้นกรอกเลขที่บัตรประชาชน ในช่อง การตรวจสอบสถานะการชำระเงินและพิมพ์ใบสมัคร และกดปุ่ม [ค้นหา]
     6. ผู้สมัครสามารถนำแบบฟอร์ม "ใบแจ้งการชำระเงิน" ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
         โดยการรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว และผู้สมัครจะต้องเก็บเอกสารการชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน
     7. หลังจากชำระเงินค่าสมัครแล้วประมาณ 3 วันทำการ ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงิน และพิมพ์ใบสมัครได้โดย เข้ามาที่เว็บเพจ
         จากนั้น กรอกเลขประจำตัวประชาชน ในช่อง การตรวจสอบสถานะการชำระเงินและพิมพ์ใบสมัคร และกดปุ่ม [ค้นหา]
         * กดปุ่ม [>>พิมพ์ใบสมัคร<<] ผู้สมัครสามารถตรวจสอบข้อมูล และจัดพิมพ์ได้
         * กดปุ่ม [>>คำร้องขอแก้ไขข้อมูล<<] ผู้สมัครสามารถพิมพ์คำร้องขอแก้ไข แล้วกรอกข้อมูลที่ต้องการแก้ไข นำไปยื่นในวันสอบได้
! ! ! การแก้ไขตำแหน่งที่สมัคร ต้องยื่นคำร้องด้วยตนเอง ก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ! ! !
ข้อควรระวัง
     1. ในการประกาศรับสมัครแต่ละครั้ง ผู้สมัครสามารถใช้เลขประจำตัวประชาชน สมัครได้เพียงครั้งเดียว
     2. ชื่อ และนามสกุล ที่ท่านกรอกลงใน "ใบสมัคร Online" จะต้องเป็นชื่อและนามสกุลที่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน
     3. กรุณาตรวจสอบเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของท่านให้ถูกต้อง เนื่องจากเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของท่านจะใช้เป็นเลขที่อ้างอิง
         ตลอดการสอบ
     4. การกรอกข้อมูลในใบสมัคร จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ ดังนั้นกรุณาตรวจทานข้อมูลให้ละเอียดก่อนกดปุ่ม [>>ยืนยันการสมัคร<<]
         เพราะเมื่อท่านส่งใบสมัครไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก และหากข้อมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูลของท่านเอง
         จะถือว่าใบสมัครนั้นเป็นโมฆะ และหากตรวจพบว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กรอกไว้ หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศ
         จะถือว่าท่านขาดคุณสมบัติและท่านจะไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ได้ทั้งสิ้น

ดูแลโดย : Webmaster